Mały Katechizm

MAŁY KATECHIZM
(POMOCNY NP. PODCZAS PRZYGOTOWAŃ DO BIERZMOWANIA)
Ksiądz Proboszcz przejrzał i już zaakceptował :)

 

JEŚLI PONIŻSZE INFORMACJE ZNASZ NA PAMIĘĆ, TO ZNACZY, ŻE JESTEŚ BARDZO DOBRZE PRZYGOTOWANY(A) DO PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (ANG. CONFIRMATION).

 

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1
Główne prawdy wiary
7 sakramentów świętych
3 cnoty Boskie
4 cnoty główne (kardynalne)
2 przykazania miłości
10 przykazań Bożych
5 przykazań kościelnych (stare)
7 cnót i grzechów im przeciwnych
8 Błogosławieństw Chrystusa
7 uczynków miłosierdzia wobec ciała
7 uczynków miłosierdzia wobec duszy
3 ostatnie rzeczy człowieka
Zdania moralne i przysłowia

CZĘŚĆ 2
Skład Apostolski - "Wierzę w Boga"
Credo - "Wierzę w jednego Boga"
Akt wiary
Akt nadziei
Akt miłości
Akt żalu
Pod Twoją Obronę (i pozostałe modlitwy tworzące Różaniec)
5 przykazań kościelnych (nowe)
7 grzechów głównych
5 warunków sakramentu pokuty
Dary Ducha Świętego
Tajemnice różańcowe
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

CZĘŚĆ 3
12 Apostołów
Stacje Drogi Krzyżowej
Księgi Starego (46) i
Nowego Testamentu (27)

CZĘŚĆ 4
Kilka powiedzeń po polsku
Propozycje pytań sprawdzających dla kandydatów do bierzmowania

 

CZĘŚĆ 1

Główne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
 3. Są 3 Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

Siedem Sakramentów świętych

1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Eucharystia.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

 

Trzy cnoty Boskie

1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.

 

Cztery cnoty główne (kardynalne)

1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Wstrzemięźliwość.
4. Męstwo.

 

Dwa przykazania miłości

1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z

całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich.

2. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego (Mt 23,37).

 

Oba te przykazania szerzej rozwija niżej podany Dekalog.

 

DEKALOG
 

Dziesięć przykazań Bożych.

Jam jest Pan Bóg twój, (którym Cię wywiódł z Ziemi Egipskiej, z Domu Niewoli)

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego.

 

Pięć przykazań kościelnych

Patrz Nowe sformułowanie – DALEJ

 1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
 2. W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.
 3. Posty nakazane zachowywać.
 4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocy Komunię Św.przyjmować.
 5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

Siedem cnót i grzechów im przeciwnych
(==> por. dalej - Grzechy główne)

1. Pokora - pycha.
2. Hojność - chciwość.
3. Czystość - nieczystość.
4. Miłość - nienawiść.
5. Umiarkowanie - nieumiarkowanie.
6. Cierpliwość - gniew.
7. Gorliwość i pracowitość - lenistwo.

Osiem Błogosławieństw Chrystusa

1. Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

2. Błogosławieni, którzy się smucą (/płaczą),
albowiem oni będą pocieszeni.

3. Błogosławieni cisi,
albowiem oni na własność posiądą ziemię.

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości,
abowiem oni będą nasyceni.

5. Błogosławieni miłosierni,

albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6. Błogosławieni czystego serca,

albowiem oni Boga oglądać będą.

7. Błogosławieni którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu . Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

(Mt 5, 3-11).

 

Uczynki miłosierdzia wobec ciała

1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.

 

Uczynki miłosierdzia wobec duszy

1. Grzesznych upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

 

Ostatnie czeczy człowieka

1. Śmierć.

2. Sąd.

3. Niebo albo piekło.

 

Zdania moralne i przysłowia

 • Modlitwa i praca - narody wzbogaca.
 • Msza św. nie znudzi, post nie schudzi, jałmużna nie uboży.
 • Kto w niedzielę Mszę św. opuszcza - tego Pan Bóg do nieba nie wpuszcza.
 • Pan Bóg kocha takie dziadki - co słuchają ojca, matki.
 • Gniew i zemsta nas poniża - dobroć nas do niba zbliża.
 • Kto z kim przestaje - takim się staje.
 • Bóg widzi, czas ucieka! - wieczność czeka na człowieka.
 • Największe szczęście i najlepsze mienie jest dobre imię i czyste sumienie.
 • Szanuj starszych, dobrze radzą, ich nauki się przydadzą.
 • Słodkie słowo gniew ukoi, jak oliwa ranę goi.
 • Nie poprawisz nikogo złością, zrobisz wszystko łagodnością.
 • Bóg dał ci dary, używajże miary.
 • Kto nie ma chęci, wie, jak się wykręci.
 • Grzech nie będzie odpuszczony, póki wziątek nie zwrócony.
 • Kłamać niech się każdy wstydzi, gdyż kłamstwem Pan Bóg się brzydzi.
 • Masz co robić, to się imaj, obiecałeś, to dotrzymaj..

 

ODCINEK 2

 

Skład Apostolski (Wyznanie wiary) - Wierzę w Boga

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen

 

Credo - Wierzę w jednego Boga

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

 

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

 

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

 

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

 

AKT ŻALU

Ach, żałuję za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

POD TWOJĄ OBRONĘ i pozostałe modlitwy tworzące Różaniec Święty

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko... kliknij

 

5 PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH (NOWE)

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

GRZECHY GŁÓWNE
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

 

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Spowiedź szczera.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar męstwa
5. Dar umiejętności
6. Dar bojaźni Bożej
7. Dar pobożności

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE

TAJEMNICE RADOSNE (poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

TAJEMNICE ŚWIATŁA (czwartki)
1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

TAJEMNICE BOLESNE (wtorki i piątki)
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga krzyżowa
5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu

TAJEMNICE CHWALEBNE (środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

 

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

 1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
 2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień
 6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

 

ODCINEK 3 - NA PIĄTKĘ Z PLUSEM

 

12 APOSTOŁÓW

Apostołowie (kolejność według Ewangelii Mateusza):

- Szymon Piotr (Kefas), syn Jonasza, rybak z Betsaidy
- Andrzej, brat Piotra, rybak z Betsaidy
- Jakub (zwany Większym), syn Zebedeusza
- Jan Ewangelista, syn Zebedeusza, brat Jakuba
- Filip z Betsaidy
- Bartłomiej – Natanael z Ptolemaidy
- Tomasz (zwany Didymos)
- Mateusz – Lewi, były poborca podatkowy
- Jakub, syn Alfeusza
- Szymon Kananejczyk (zwany Gorliwym)
- Juda Tadeusz (Judas), syn Alfeusza, brat Jakuba
- Judasz Iskariota, zdrajca Jezusa; po jego samobójstwie wybrany został Maciej.

 

14 Stacji Drogi Krzyżowej

Zapisane w tradycji katolickiej stacje drogi krzyżowej to:

1. Pan Jezus skazany na śmierć.
2. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona.
3. Pierwszy upadek Pana Jezusa.
4. Pan Jezus spotyka swą matkę.
5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi.
6. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa.
7. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi.
8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.
9. Trzeci upadek Pana Jezusa.
10. Pan Jezus z szat obnażony.
11. Pan Jezus przybity do krzyża.
12. Pan Jezus umiera na krzyżu.
13. Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża.
14, Pan Jezus złożony do grobu.

 

Biblijne stacje drogi krzyżowej

Pośród tradycyjnych stacji drogi krzyżowej tylko osiem ma jednoznaczne odzwierciedlenie w Biblii. Stacje 3, 4, 6, 7 i 9 nie są potwierdzone przez Biblię. W szczególności nic nie wskazuje na to, że stacja 6 była znana przed średniowieczem. Z kolei stacja 13 (zdjęcie z krzyża) jest tylko upiększeniem zapisu biblijnego według którego Józef z Arymatei ściągnął ciało Jezusa z krzyża i pogrzebał je. W Wielki Piątek 1991 papież Jan Paweł II zainicjował nową formę nabożeństwa, nazwanego biblijną drogą krzyżową. Kilkukrotnie celebrował drogę krzyżową w tej formie w Koloseum[3][4]. Ta wersja została oparta wyłącznie o Pismo Święte. W 2007 papież Benedykt XVI zatwierdził tę listę stacji do medytacji i publicznego odprawiania.

1. Jezus w Ogrodzie Oliwnym.
2. Jezus zdradzony przez Judasza.
3. Jezus skazany przez Sanhedryn.
4. Piotr wypiera się Jezusa.
5. Jezus sądzony przez Piłata.
6. Jezus biczowany i koronowany cierniem.
7. Jezus bierze krzyż na swe ramiona
8. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi.
9. Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie.
10. Jezus przybity do krzyża.
11. Jezus obiecuje swoje Królestwo żałującemu łotrowi.
12. Matka i umiłowany uczeń pod krzyżem Jezusa.
13. Jezus umiera na krzyżu.
14. Jezus zdjęty z krzyża i złożony do grobu.

 

Skróty ksiąg Starego i Nowego Testamentu

ST

1) Rdz - Ks. Rodzaju

2) Wj - Ks. Wyjścia

3) Kpł - Ks. Kapłańska

4) Lb - Ks. Liczb

5) Pwt - Ks. Powtórzonego Prawa

6) Joz - Ks. Jozuego

7) Sdz - Ks. Sędziów

8) Rt - Ks. Rut

9) 1 Sm- 1 Ks. Samuela

10) 2 Sm- 2 Ks. Samuela

11) 1 Krl- 1 Ks. Królewska

12) 2 Krl- 2 Ks. Królewska

13) 1 Krn - 1 Ks. Kronik

14) 2 Krn - 2 Ks. Kronik

15) Ezd - Ks. Ezdrasza

16) Ne - Ks. Nehemiasza

17) Tb - Ks. Tobiasza

18) Jdt - Ks. Judyty

19) Est - Ks. Estery

20) 1 Mch - 1 Ks. Machabejska

21) 2 Mch - 2 Ks. Machabejska

22) Hi - Ks. Hioba

23) Ps - Ks. Psalmów

24) Prz - Ks. Przysłów

25) Koh - Ks. Koheleta

26) Pnp - Pieśń nad Pieśniami

27) Mdr - Ks. Mądrości

28) Syr - Mądrość Syracha

29) Iz - Ks. Izajasza

30) Jr - Ks. Jeremiasza

31) Lm - Lamentacje

32) Ba - Ks. Barucha

33) Ez - Ks. Ezechiela

34) Dn - Ks. Daniela

35) Oz - Ks. Ozeasza

36) Jl - Ks. Joela

37) Am - Ks. Amosa

38) Ab - Ks. Abdiasza

39) Jon - Ks. Jonasza

40) Mi - Ks. Micheasza

41) Na - Ks. Nahuma

42) Ha - Ks. Habakuka

43) So - Ks. Sofoniasza

44) Ag - Ks. Aggeusza

45) Za - Ks. Zachariasza

46) Ml - Ks. Malachiasza

NT

1) Mt - Ew. wg św. Mateusza

2) Mk - Ew. wg św. Marka

3) Łk - Ew. wg św. Łukasza

4) J - Ew. wg św. Jana

5) Dz - Dzieje Apostolskie

6) Rz - List do Rzymian

7) 1 Kor- 1 List do Koryntian

8) 2 Kor- 2 List do Koryntian

9) Ga - List do Galatów

10) Ef - List do Efezjan

11) Flp - List do Filipian

12) Kol - List do Kolosan

13) 1 Tes- 1 List do Tesaloniczan

14) 2 Tes- 2 List do Tesaloniczan

15) 1 Tm- 1 List do Tymoteusza

16) 2 Tm- 2 List do Tymoteusza

17) Tt - List do Tytusa

18) Flm - List do Filemona

19) Hbr - List do Hebrajczyków

20) Jk - List św. Jakuba

21) 1 P - 1 List św. Piotra

22) 2 P - 2 List św. Piotra

23) 1 J - 1 List św. Jana

24) 2 J - 2 List św. Jana

25) 3 J - 3 List św. Jana

26) Jud - List św. Judy

27) Ap - Apokalipsa św. Jana

 

ODCINEK 4 - NA ZAKOŃCZENIE

 

Kilka powiedzeń po polsku:

- POLAK POTRAFI (odpowiednik "Yes, we can.")
- JEŚLI BÓG Z NAMI, TO KTÓŻ PRZECIWKO NAM
- BOŻE CHROŃ POLSKĘ (odpowiednik "God, bless America.")
- SĄD SZCZEGÓŁOWY - BĘDĘ GOTOWY
- BÓG, HONOR, POLSKA !
- ALLELUJA I POMALUTKU DO PRZODU !

 

PROPOZYCJA PYTAŃ SPRAWDZAJĄCYCH DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA:

- Wymień kto napisał kolejne 4 Ewangelie, zgodnie z kolejnością ich występowania w Biblii?

- Którzy dwaj Ewangeliści byli Apostołami?

- Ilu jest autorów Nowego Testamentu?

- Ile ksiąg liczy Stary Testament, a ile Nowy?

- W jakim języku jest napisana Biblia w oryginale?

- O której godzinie jest Apel Jasnogórski?

- Odkąd Maryja jest Królową Polski?

- Jakie są imiona rodziców Maryi?

- Jacy są patroni Polski?

- Wymień jakiegoś proroka, który przepowiedział w Starym Testamencie nadejście Syna Bożego i opowiedz o tym proroctwie.

- Wybierz sobie jakąś jedną księgę Starego Testamentu i jedną z Nowego Testamentu - i je streść.

- A na koniec powiedz, czy Jezus zmartwychwstał "po trzech dniach" czy "trzeciego dnia"? Uzasadnij :)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które można uważać za pewną ingerencję w Twoją prywatność. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, to opuść tę stronę. A jeśli się zgadzasz, to kliknij OK.
Dalsze informacje Ok